Gyakori kérdésként merül fel az állatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban, hogy miért nem tartalmaznak szankciókról szóló előírásokat. Ennek magyarázata a hazai állatvédelmi jog felépítésében keresendő. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény, illetve az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet azok a jogi aktusok, amelyek az ágazat teljes egészére vonatkozóan meghatározzák az egyes jogsértésekhez rendelhető büntetéseket. Ezért szükségtelen az egyes részterületeket szabályzó rendeletekben külön kitérni erre.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső összeghatár nincs. A bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkezmények alól. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Állatvédelmi bírság kiszabása helyett vagy azzal egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására kell kötelezni, továbbá az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezhető.

A hatóság az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

Ha az állattartó az előírásokat nem vagy nem megfelelően teljesíti és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, a hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését. Ha az állattartó a hatóság által előírt időpontig gondoskodik a jogszabályszerű állattartási feltételek biztosításáról, úgy az elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben a hatóság az állatot elkobozza.

Ha az állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos és/vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, a hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót a jogsértés súlyától függően az állattartástól eltilthatja.